Świadczenia rodzinne

KOMUNIKATY

 

 Świadczeniami rodzinnymi są:

 1.     zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,
 2.     jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka,
 3.     świadczenie rodzicielskie
 4.     świadczenia opiekuńcze:

 

Przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego uzależnione jest m.in. od spełnienia kryterium dochodowego.

Osoba mająca prawo do zasiłku rodzinnego może ubiegać się o następujące dodatki:

 •     Dodatek z tytułu urodzenia dziecka
 •     Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
 •     Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka
 •     Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
 •     Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
 •     Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania
 •     Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego


Weryfikacja kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych oraz kwot świadczeń.

Kwoty kryteriów dochodowych uprawniających do zasiłku rodzinnego, a także wysokość poszczególnych świadczeń rodzinnych podlegają weryfikacji co 3 lata, z uwzględnieniem wyników badań progu wsparcia dochodowego rodzin. Ostatnia weryfikacja miała miejsce 1 listopada 2015 r., w wyniku której podniesione zostały kwoty kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych oraz wysokość kwot zasiłku rodzinnego i niektórych dodatków do zasiłku rodzinnego.

Świadczenia rodzinne przysługują:

1.     obywatelom polskim;

2.     cudzoziemcom:

    do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
    jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym,
    przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,
    posiadającym kartę pobytu z adnotacją "dostęp do rynku pracy", z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy,

- jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres zasiłkowy, w którym otrzymują świadczenia rodzinne, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej i spełniają wszystkie ustawowe warunki, od których uzależnione jest przyznanie prawa do świadczeń.

 

Plan wypłat

Wymagane dokumenty

Druki do pobrania