Jak obliczyć dochód w rodzinie

Dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny:

 1. oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;

 2. oświadczenia członków rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;

 3. zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;

 4. umowę dzierżawy - w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę,

 5. umowę zawartą w formie aktu notarialnego - w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,

 6. odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną,

 7. przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów,

 8. w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w wyroku sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem:

  • zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub

  • informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą,

 9. dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu, 

 10. dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany - w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, 

 11. dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty - w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;

UZYSKANIE DOCHODU

Uzyskanie dochodu spowodowane: Dokument potwierdzający uzyskanie dochodu Dokument potwierdzający wysokość dochodu uzyskanego
a) zakończeniem urlopu wychowawczego, Zaświadczenie pracodawcy o okresie udzielenia urlopu wychowawczego zaświadczenie (pracodawcy) o wysokości dochodu netto za miesiąc następujący* lub PIT 11 za 2015**
b) uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, Decyzja PUP lub Oświadczenie oświadczenie o wysokości dochodu netto za miesiąc następujący *lub PIT 11 za 2015**
c) uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, umowa, zaświadczenie zaświadczenie (pracodawcy) o wysokości dochodu netto za miesiąc następujący* lub PIT 11 za 2015**
d) uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lubrenty socjalnej, Decyzja ZUS Decyzja lub zaświadczenie (ZUS) o wysokości dochodu netto za miesiąc następujący* lub PIT 11 za 2015**
e) rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, Wypis z Centralnej Ewidencji (CEIDG) Oświadczenie przedsiębiorcy o wysokości dochodu netto za miesiąc następujący* lub PIT 11 za 2015**
f) uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, zaświadczenie ZUS zaświadczenie ZUS* lub PIT 11 za 2015**
g) uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego, Oświadczenie Oświadczenie
h) uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników, Decyzja KRUS zaświadczenie KRUS o wysokości dochodu netto za miesiąc następujący* lub PIT 11 za 2015**
i) uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym; Decyzja uczelni zaświadczenie z uczelni o wysokości stypendium za miesiąc następujący* lub PIT 11 za 2015**

* w przypadku uzyskania dochodu po upływie 2015r.
** w przypadku uzyskania dochodu w trakcie 2015r.

UTRATA DOCHODU

Utrata dochodu spowodowana: Dokument potwierdzający datę utraty* Dokument potwierdzający wysokość
dochodu utraconego
a) uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego, Zaświadczenie pracodawcy o okresie udzielenia urlopu wychowawczego PIT-11 od pracodawcy za 2015r. lub zaświadczenie pracodawcy
b) utratą prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, Decyzja PUP lub Oświadczenie PIT-11 z PUP za 2015
c) utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, Świadectwo pracy, umowa, zaświadczenie PIT-11 od pracodawcy, zleceniodawcy etc. za 2015
d) utratą zasiłku przedemerytalnego lub
świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego
świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury
lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,
Decyzja ZUS PIT wystawiony przez ZUS za 2015
e) wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności
gospodarczej lub zawieszeniem jej wykonywania w
rozumieniu
art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o
swobodzie działalności gospodarczej
Wypis z Centralnej Ewidencji (CEIDG) potwierdzający wykreślenie lub zawieszenie działalności Oświadczenie przedsiębiorcy o formie opodatkowania (zasady ogólne czy ryczałt) oraz o wysokości dochodu, ew. PIT
f) utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, Zaświadczenie ZUS PIT wystawiony przez ZUS za 2015
g) utratą zasądzonych świadczeń limentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń lub utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych, Akt zgonu osoby zobowiązanej do alimentacji

W zależności od źródła:
- kopie przekazów/przelewów
- zaświadczenie od komornika o wysokości wyegzekwowanych świadczeń
- oświadczenie w przypadku alimentów spełnianych obrowolnie do rąk wierzycielki

h) utratą świadczenia rodzicielskiego, Oswiadczenie Oświadczenie
i) utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników, Decyzja KRUS PIT wystawiony przez KRUS za 2015
j) utratą stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. –
Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.4));
Decyzja uczelni

zaświadczenie z uczelni o wysokości stypendium w 2015r.

*w przypadku braku wymaganego dokumentu dopuszczalne jest przyjęcie oświadczenie osoby, której utrata dotyczy

 

Druki do pobrania:

 1. oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku doch. na okres 2016/2017
 2. zaświadczenie określające wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny
 3. oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego
 4. oświadczenie