Jak wypełnić wniosek 500+

Wnioski o świadczenie wychowawcze będzie można składać bezpłatnie od 1 kwietnia 2016 r. Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy - tj. od 1 kwietnia 2016 do 1 lipca 2016 - rodzice dostaną wyrównanie wstecz. W kolejnych miesiącach świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek. Do programu będzie można dołączyć w dowolnym momencie.

Wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć w gminie, w której mieszkamy, za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez internet.

 

Jak wypełnić wniosek o świadczenie wychowawcze?

Część I

1.    Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego

W części 1, w pkt 1 wpisujemy dane rodzica/opiekuna składającego wniosek. Wszystkie rubryki muszą być wypełnione (oprócz nr telefonu*). W przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL, należy podać numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość.

*Prosimy o podanie numeru telefonu, ułatwi nam to kontakt, np. przy brakach w dokumentach, zaproszeniu po odbiór decyzji.

WAŻNE!!!

Wszystkie dane wymagane w tej części wniosku należy BEZWZGLĘDNIE podać. Brak wszystkich danych w tej części wniosku, tj. w szczególności brak nr PESEL, imienia i nazwiska wnioskodawcy, pełnego adresu zamieszkania, stanu cywilnego, obywatelstwa, może spowodować, że gminny organ właściwy uzna wniosek za nieprawidłowo wypełniony/niekompletny i wezwie wnioskodawcę do jego poprawienie/uzupełnienia, co wydłuży proces przyznania świadczenia.

WAŻNE!!!

Adres zamieszkania wpisany w tej części wniosku, nie musi być zgodny z miejscem zameldowania, gdyż wnioskodawca nie musi mieć miejsca zamieszkania pokrywającego się z miejscem zameldowania.

WAŻNE!!!

Wpisywany na początku wniosku, organ właściwy prowadzący postępowanie w sprawie o świadczenie wychowawcze, do którego kierujemy wniosek (jest to najczęściej ośrodek pomocy społecznej lub urząd miasta/gminy w gminie w której mieszkamy) BEZWZGLEDNIE musi być zgodny z miejscem zamieszkania wnioskodawcy – niezgodność w tym zakresie spowoduje, że gminny organ do którego skierowaliśmy wniosek, wezwie wnioskodawcę do złożenia wyjaśnień w tym zakresie, co wydłuży proces przyznania świadczenia.

 

 

2.    Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko

Pierwsze dziecko oznacza jedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18. roku życia. W przypadku bliźniaków (wieloraczków) w wieku do ukończenia 18. roku życia pierwsze dziecko oznacza jedno z tych dzieci wskazane przez rodzica/opiekuna.

 

Jeśli wnioskujemy o świadczenie na pierwsze dziecko, zaznaczamy:

  ☒ Wnoszę o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko zamieszkujące ze mną oraz pozostające na moim utrzymaniu (w przypadku zaznaczenia – wypełnić tabelę A oraz tabelę B w przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze również na kolejne dzieci).

Jeśli zaznaczyliśmy powyższą opcję, wypełniamy tabelę A. Jeśli ubiegamy się o świadczenie również na kolejne dzieci, wypełniamy także tabelę B.

WAŻNE!!!

Wszystkie dane wymagane w tej części wniosku należy BEZWZGLĘDNIE podać. Brak wszystkich danych w tej części wniosku, tj. w szczególności brak imienia i nazwiska dziecka, brak nr PESEL, spowoduje, że gminny organ właściwy uzna wniosek za nieprawidłowo wypełniony/niekompletny i wezwie wnioskodawcę do jego poprawienie/uzupełnienia, co wydłuży proces przyznania świadczenia.

 

Jeśli ubiegamy się o świadczenie tylko na drugie i/lub kolejne dziecko, zaznaczamy:

  ☒  Nie wnoszę  o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko zamieszkujące ze mną oraz  pozostające na moim utrzymaniu (w przypadku zaznaczenia – wypełnić tabelę B).

W tym przypadku wypełniamy tylko tabelę B.

 

Osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko dołącza do wniosku odpowiednie załączniki (oświadczenia) dotyczące osiągniętych dochodów wypełnione przez członków rodziny.

 

3.    Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na kolejne dziecko/ dzieci w wieku poniżej 18. roku życia, inne niż pierwsze dziecko

 

W przypadku, kiedy wnioskujemy o świadczenie na drugie lub kolejne dziecko, wypełniamy tabelę B, nie wpisując do niej pierwszego dziecka. W tym przypadku nie trzeba wypełniać żadnych dodatkowych oświadczeń o dochodach ani liczyć dochodu na rodzinę. Nie trzeba składać żadnych innych dokumentów.

Bez względu na liczbę dzieci, na które wnioskujemy o świadczenie, wypełniamy  tylko 1 wniosek.

 

Tabela B:

B. Kolejne dziecko/dzieci (poniższa lista nie obejmuje pierwszego dziecka):

W przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL, należy podać numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość.

 

WAŻNE!!!

Wszystkie dane wymagane w tej części wniosku należy BEZWZGLĘDNIE podać. Brak wszystkich danych w tej części wniosku, tj. w szczególności brak imienia i nazwiska dziecka, brak nr PESEL, spowoduje, że gminny organ właściwy uzna wniosek za nieprawidłowo wypełniony/niekompletny i wezwie wnioskodawcę do jego poprawienie/uzupełnienia, co wydłuży proces przyznania świadczenia.

 

4.    Dane członków rodziny

Tutaj wpisujemy dane wszystkich członków rodziny osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze, w tym dzieci wskazane w tabeli A i B, wspólnie zamieszkujące. W składzie rodziny nalezy dopisać również wnioskodawcę. 
Rodzina oznacza odpowiednio: małżonków, rodziców dzieci, opiekuna faktycznego dziecka oraz zamieszkujące wspólnie z tymi osobami, pozostające na ich utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25. roku życia, a także dzieci, które ukończyły 25. rok życia, legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna, o którym mowa  w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2016 r. poz. 162). Do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko.

 

W przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu, dziecko zalicza się jednocześnie do członków rodzin obydwojga rodziców.

 

WAŻNE!!!

Nawet jeśli nie ubiegamy się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko i w tabeli A nie wpisaliśmy pierwszego dziecka  (tj. jedynego lub najstarszego dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18 r. życia), w puncie 4 wniosku, czyli dotyczącym składu całej rodziny, należy ZAWSZE BEZWZGLĘDNIE wpisać także pierwsze dziecko i jego dane, oraz drugie i kolejne dziecko na które ubiegamy się o świadczenie wychowawcze wskazane w tabeli B (oraz inne osoby wchodzące w skład naszej rodziny zgodnie z ww. definicją rodziny) - niewpisanie pierwszego dziecka w składzie rodziny spowoduje, że gminny organ właściwy uzna wniosek za nieprawidłowo wypełniony/niekompletny i wezwie wnioskodawcę do jego poprawienie/uzupełnienia, co wydłuży proces przyznania świadczenia.

 

WAŻNE!!!

W przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko, jeśli osoba ubiegająca się pozostaje w związku małżeńskim, w części tej dotyczącej składu rodziny, osoba ubiegająca się ZAWSZE powinna BEZWZGLĘDNIE wpisać dane współmałżonka (oraz inne osoby wchodzące w skład naszej rodziny zgodnie ww. definicją rodziny), chyba, że pozostaje w separacji orzeczonej prawomocnym orzeczeniem sądu – niewpisanie współmałżonka w składzie w przypadku w takim przypadku oznaczać będzie, że gminny organ właściwy uzna wniosek za nieprawidłowo wypełniony/niekompletny i wezwie wnioskodawcę do jego poprawienie/uzupełnienia, co wydłuży proces przyznania świadczenia.

 

Wnioskodawca będący osobą samotnie wychowująca dziecko (oznacza to pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem), nie wpisuje do składu rodziny drugiego z rodziców dziecka.

 

Dane urzędu skarbowego są wymagane tylko w przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko.

 

5.    Dziecko niepełnosprawne

Niepełnosprawne dziecko oznacza dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności określonym w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

W przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko, jeśli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne, wypełniamy pkt 5:

 

Jeśli ubiegamy się o świadczenie na pierwsze dziecko, wypełniamy pkt 6 i 7:

 

 

Jeśli podlegamy obowiązkowi alimentacyjnemu wypełniamy pkt 7.1.

W pkt. 7.2 i 7.3 zaznaczamy odpowiednie oświadczenie o dochodach za rok poprzedni (w przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze na okres trwający od 1 kwietnia 2016 r. do 30 września 2017 r., należy wpisać rok 2014) :

W pkt.  7.3 zaznaczamy utratę i uzyski- czyli czy od poczatku roku bazowego, tj. 2014 do dnia złożenia wniosku nastapiła jakś zmiana pracy, dochodu zgodnie z att.2 ust. pkt 19 i 20.