OGŁOSZENIE - księgowy - umowa na czas zastępstwa

17
Sier

Ogłoszenie o poszukiwaniu pracownika na umowę zastępstwo w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czersku

 

Dyrektor Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czersku

poszukuje pracownika na umowę zastępstwo na stanowisko:

księgowy

 

I. Wymagania:

 

 1. obywatelstwo polskie,

 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

 3. osoba która nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,

 4. przy wykształceniu wyższym staż pracy nie jest wymagany, przy wykształceniu średnim 2 lata stażu pracy. Preferowane osoby posiadające doświadczenie w rachunkowości budżetowej.

 5. wykształcenie o profilu ekonomicznym.

II. Wymagania dodatkowe

 

 1. Znajomość zagadnień rachunkowości budżetowej.

 2. Znajomość przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych, ustawy o ochronie danych osobowych.

 3. Znajomość przepisów podatkowych.

 4. Znajomość przepisów płacowych.

 5. Znajomość przepisów ZUS.

 6. Dobra obsługa komputera w zakresie MS Office (Word, Excel) i urządzeń biurowych, w tym znajomość programów koputerowych, w tym finansowo – księgowych.

 7. Znajomość przepisów prawa pracy.

 8. Doświadczenie w pracy w jednostce budżetowej, doświadczenie w pracy w instytucjach pomocy społecznej.

 

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku obejmuje m. in.

 

 1. Prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 2. Pomoc w sporządzaniu sprawozdań finansowych.

 3. Pomoc w kontroli realizacji planu finansowego, zaangażowania wydatków; terminiowe rozliczanie zobowiązań i należności.

 4. Prowadzenie dokumentacji płacowej, sporządzanie list płac- dokonywanie odpisów i potrąceń.

 5. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.

 6. Kontrola zgodności operacji z planem finansowym.

 7. Rozliczanie składek ZUS (program Płatnik) i podatku dochodowego.

 8. Dokonywanie kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji finansowych i gospodarczych.

 9. Rozliczanie inwentaryzacji.

 10. Stosowanie obowiązującej polityki rachunkowości.

 11. Rozliczanie delegacji służbowych i ryczałtów.

 12. Gromadzenie, przechowywanie i archiwizowanie dokumentów w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem, zniszczeniem, rozpowszechnianiem oraz niedozwolonymi zmianami.

 13. Wykonywanie innych poleceń Dyrektora i głównego księgowego.

   

IV. Warunki pracy na stanowisku:

 

 1. praca biurowa,

 2. w pełnym wymiarze czasu pracy,

 3. od poniedziałku do piątku od 7.15 do 15.15,

 4. praca w pomieszczeniu znajdującym się na 1 piętrze,

 5. narzędzia i materiały pracy – komputer, kserokopiarka, fax, niszczarka,

 6. praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,

 7. brak windy dla osób niepełnosprawnych,

 8. wynagrodzenie ustalane zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Z 2014 r. Poz. 1786)

 9. wynagrodzenie wypłacane do 28 dnia każdego miesiąca.

   

V. Wymagane dokumenty:

 

 1. list motywacyjny,

 2. kwestionariusz osobowy - według wzoru dostępnego na stronie internetowej,

 3. CV/życiorys z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,

 4. oświadczenie o niekaralności, dotyczące treści - jak w pkt 2 ppkt 3 ogłoszenia,

 5. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych, dotyczące treści - jak w pkt 2 ppkt 2 ogłoszenia,

 6. kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,

 7. kopiedokumentów potwierdzających wykształcenie i dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje,

 8. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Z 2016 r., poz. 922) w celach rekrutacji

 

Uwaga: wszelkie dokumenty złożone w postaci kopii muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata lub notariusza.

 

Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w sekretariacie lub przesłać na adres Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czersku, ul. Przytorowa 22, 89-650 Czersk z dopiskiem: „Oferta na stanowisko księgowego” do dnia 6 września 2016r. do godziny 10.00. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Ośrodka.

 

W przypadku dostarczenia danych osobowych innych niż wymagane w ogłoszeniu oraz nie załączenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, dokumenty będą komisyjnie zniszczone.

 

Osoby, które nie spełnią wymogów formalnych, nie będą informowane. Złożonych ofert nie zwracamy. Zastrzegamy możliwość kontaktu z wybranymi osobami.