Poszukujemy osoby na stanowisko: PRACOWNIK SOCJALNY

11
Kwie

Informujemy, że Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czersku

przyjmuje oferty kandydatów na stanowisko pomocnicze i obsługi -

pracownik socjalny

w Sekcji Pracy Socjalnej i Wspierania Rodziny

(1 etat, umowa na czas określony)

I. Główne obowiązki:

 1. Prowadzenie pracy socjalnej.
 2. Dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń.
 3. Udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań.
 4. Pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy.
 5. Udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej.
 6. Pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych.
 7. Współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa.
 8. Inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin.
 9. Współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia.

 

II. Wymagania niezbędne

 1. Wykształcenie uprawniające do wykonywania zawodu pracownika socjalnego (zgodnie z wymogami kwalifikacyjnymi ustawy o pomocy społecznej).
 2. Znajomość podstaw prawnych warunkujących sprawną realizację obowiązków, między innymi:
 1. ustawa o pomocy społecznej,
 2. ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
 3. ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
 4. Kodeks Postepowania Administracyjnego.
 1. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 2. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 3. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.
 4. Umiejętność korzystania z narzędzi pracy socjalnej (projekt socjalny, indywidualny plan wyjścia z bezdomności, kontrakt socjalny).
 5. Umiejętność stosowania metod i technik pracy z klientem.
 6. Umiejętność radzenia sobie ze stresem.
 7. Dobra organizacja pracy własnej, komunikatywność.
 8. Umiejętność obsługi komputera (Word, Excel).

 

III. Wymagania dodatkowe

 1. Doświadczenie w pracy w instytucjach lub organizacjach z obszaru pomocy społecznej.
 2. Doświadczenie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych.
 3. Obsługa systemu POMOST.
 4. Umiejętność postępowania w sytuacjach kryzysowych.
 5. Umiejętność pracy zespołowej.

 

IV. Wymagane dokumenty

 1. List motywacyjny.
 2. Aktualne cv (z adresem e-mailowym - jeśli kandydat posiada lub numerem telefonu) oraz kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania).
 3. Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie i kwalifikacje (w tym kserokopie świadectw, dyplomów ukończenia studiów, itp.).
 4. Kserokopie dokumentów poświadczających przebieg dotychczasowego zatrudnienia (kserokopie świadectw pracy, zaświadczenie od obecnego pracodawcy potwierdzające staż pracy, itp.).
 5. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych (do pobrania).
 6. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (do pobrania).
 7. Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz. U. z 2016 r poz. 922 ze zm.).

 

V. Miejsce składania dokumentów

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie  lub przesłać na adres:

 

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Przytorowa 22, 89-650 Czersk.

Kopertę należy opatrzyć dopiskiem „Oferta – pracownik socjalny”.

 

Termin przyjmowania ofert – do 21.04.2017 r. do godziny 10.00

 

Kandydaci spełniający ww. wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub poprzez e-mail o dalszych czynnościach w momencie rekrutacji na stanowisko pracownika socjalnego. Osoby, które nie spełnią wymogów formalnych, nie będą informowane. Złożonych ofert nie zwracamy.

 

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

 

VI. Informacje dodatkowe

 1. Miejsce pracy – Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Przytorowa 22, 89-650 Czersk
 2. Czas pracy – od poniedziałku do piątku 7.15 do 15.15
 3. Rodzaj pracy – praca biurowa oraz w terenie (wizyty w środowisku zamieszkania klientów MGOPS w Czersku).
 4. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze (tj. marzec 2017) wyniósł  powyżej 6%.