Nabór na wolne stanowisko pracy - pracownik socjalny

11
Gru

Dyrektor  Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czersku

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy  -

pracownik socjalny

 (1 etat)

 

I. Główne obowiązki:

 1. Prowadzenie pracy socjalnej.
 2. Dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń.
 3. Udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań.
 4. Pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy.
 5. Udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej.
 6. Pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych.
 7. Współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa.
 8. Inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin.
 9. Współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia.

 

II. Wymagania niezbędne

 1. Wykształcenie uprawniające do wykonywania zawodu pracownika socjalnego (zgodnie z wymogami kwalifikacyjnymi ustawy o pomocy społecznej)
 2. Znajomość podstaw prawnych warunkujących sprawną realizację obowiązków, między innymi: ustawa z dnia 12 marca o pomocy społecznej, ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego.
 3. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 4. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.
 6. Umiejętność korzystania z narzędzi pracy socjalnej (wywiad środowiskowy, kontrakt socjalny, projekt socjalny, indywidualny plan wyjścia z bezdomności )
 7. Umiejętność stosowania metod i technik pracy z klientem
 8. Dobra organizacja pracy własnej, komunikatywność
 9. Umiejętność obsługi komputera (Word, Excel)

III. Wymagania dodatkowe

 1. Doświadczenie w pracy w instytucjach lub organizacjach z obszaru pomocy społecznej.
 2. Doświadczenie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych.
 3. Obsługa systemu POMOST.

IV. Wymagane dokumenty

 1. List motywacyjny
 2. Aktualne cv (z adresem e-mailowym - jeśli kandydat posiada lub numerem telefonu) oraz kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania)
 3. Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie i kwalifikacje (w tym kserokopie świadectw, dyplomów ukończenia studiów, itp.)
 4. Kserokopie dokumentów poświadczających przebieg dotychczasowego zatrudnienia (kserokopie świadectw pracy, zaświadczenie od obecnego pracodawcy potwierdzające staż pracy, itp.)
 5. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych (do pobrania)
 6. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (do pobrania)
 7. Oświadczenie o stanie zdrowia (do pobrania)
 8. Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych: Wyrażam zgodę na umieszczenie w zewnętrznej rezerwie kadrowej moich dobrowolnie podanych danych osobowy oraz przetwarzanie ich przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czersku w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych na stanowisko pracownika socjalnego. Oświadczenia należy opatrzyć własnoręcznym podpisem.

 

V. Miejsce składania dokumentów

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie  lub przesłać na adres: Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Przytorowa 22, 89-650 Czersk.

Kopertę należy opatrzyć dopiskiem „Oferta – pracownik socjalny”.

Termin przyjmowania ofert – do 5 stycznia 2018 r.

Kandydaci spełniający ww. wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub poprzez e-mail o dalszych czynnościach w momencie rekrutacji na stanowisko pracownika socjalnego. Osoby, które nie spełnią wymogów formalnych, nie będą informowane. Złożonych ofert nie zwracamy.

VI. Informacje dodatkowe

 1. Miejsce pracy – Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Przytorowa 22, 89-650 Czersk
 2. Czas pracy – od poniedziałku do piątku 7.15 do 15.15