O nas

Dyrektor MGOPS w Czersku informuje o nowej lokalizacji działań, które do tej pory odbywały się w Ośrodku Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Czersku

 • Świetlica „ FASOLA” – czynna 7:30-14:00, ul. Dworcowa 31, I piętro

 • Bezpłatny Punkt Porad Prawnych- czynny 7:30- 11:30, Liceum Ogólnokształcące im. Wincentego Pola w Czersku, ul szkolna 3

 • Grupa Samopomocowa DDA- poniedziałek 18:00- 20:00, Dzienny Dom Senior Wigor, ul. Królowej Jadwigi 4

 • Grupa Samopomocowa AA- piątek 18:00-20:00, Dzienny Dom Senior Wigor, ul. Królowej Jadwigi 4

 • Punkt Konsultacyjno- Terapeutyczny dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie- czwartek 18:30- 20:30, Poradnia Leczenia Uzależnień, ul. Królowej Jadwigi 4

 • Punkt Konsultacyjny ds. Narkomanii- wtorek 17:00- 20:00, piątek 10:00-13:00 Poradnia Leczenia Uzależnień, ul. Królowej Jadwigi 4, e-mail: narkomania-pomoc@mgopsczersk.pl, tel.: 500 010 760 Pan Tomasz Wachowiak

 • Grupa z elementami socjoterapii dla Gimnazjalistów, środa 16:00- 18:00, Zespół Szkół im. Jana Pawła II, ul. Kościuszki 6

 • Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu z terenu miasta i gminy Czersk tzw. "after care"- czwartek 16:00- 20:00, ul. Dworcowa 31

 • Porady psychologa, czwartek 8:00- 15:00, ul. Dworcowa 31, I piętro

 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czersku- wg. harmonogramu spotkań,
  ul. Dworcowa 31

 • Zespół Interdyscyplinarny, Grupy Robocze- wg. harmonogramu spotkań, ul. Dworcowa 31

Wszelkie zapytania prosimy kierować do

Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Czersku nr tel.:  52 398 92 42

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Czersku powstał 1 stycznia 1994r.,  jest komórką organizacyjną
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czersku, 
natomiast całokształtem działalności placówki kieruje
Dyrektor MGOPS w Czersku.

Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych
funkcjonuje w oparciu o :

- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- Gminny Program Przeciwdziałania Narkomani,
- Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
- Ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi,
- Ustawę o przeciwdziałaniu narkomani,
- Ustawę o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Realizujemy szereg zadań z zakresu profilaktyki na terenie Miasta i Gminy Czersk.