Informacja o projekcie

UCZESTNICY PROJEKTU „ZATRUDNIJCZERSZCZAN.PL” ZROBILI KOLEJNY KROK KU POLEPSZENIU SWOJEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ I ZAWODOWEJ

 

II etap projektu już za nami. Uczestnicy projektu, zgodnie z indywidualną ścieżką reintegracji, uczestniczyli w:

 • 60 godzinnych warsztatach z doradcą zawodowym
 • 60 godzinnych warsztatach z psychologiem pn. „Jaki jestem jaki mogę być”
 • 24 godzinnych warsztatach z psychologiem pn. „Trening kompetencji wychowawczych”
 • w 3 godzinnych indywidualnych konsultacjach z doradcą zawodowym
 • w 3 godzinnych indywidualnych konsultacjach z psychologiem

Zajęcia odbywały się w okresie od 27.04.2017r. do 20.07.2017r.

Podczas zajęć zapewniono uczestnikom poczęstunek w postaci jednodaniowego obiadu oraz suszu konferencyjnego.

Beneficjentom zamieszkałym poza miastem Czersk zwrócono koszty dojazdu na zajęcia projektowe.

W celu zapewnienia trzem beneficjentkom możliwości udziału w formach wsparcia oferowanych w projekcie, Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czersku zrefundował koszty pobytu i wyżywienia dziecka w przedszkolu oraz  koszty opiekunki. 

 

Głównym celem udziału beneficjentów w zajęciach warsztatowych i indywidualnych było wyposażenie ich w szeroko rozumiane kompetencje społeczne i zawodowe. Uczestnicy projektu „Zatrudnjczerszczan.pl” wspólnie z doradcą zawodowym dokonali wyboru szkolenia zawodowego w oparciu o indywidualne potrzeby, predyspozycje, możliwości
i potrzeby lokalnego rynku pracy.

Kolejnym etapem udziału w projekcie jest uczestnictwo w szkoleniu zawodowym. Realizacja szkolenia pozwoli  wyposażyć beneficjentów w kwalifikacje zawodowe oraz zdobyć doświadczenie zawodowego, które jest ogromnie ważne przy poszukiwaniu zatrudnienia.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trwa realizacja projektu "Zatrudnijczerszczan.pl" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6 Integracja,
Działanie 6.1. Aktywna integracja, Poddziałanie 6.1.2. Aktywizacja społeczno – zawodowa.

SZKOLIMY OSOBY  NIEKATYWNE ZAWODOWO
Z TERENU MIASTA I GMINY CZERSK

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Czersku prowadzi reintegrację społeczną
i zawodową 20 osób (14 kobiet i 6 mężczyzn ), w tym 10 osób z niepełnosprawnościami ( 5 kobiet ,5 mężczyzn) zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkałych na terenie miasta i gminy Czersk.

Uczestnicy projektu z dniem 24.04.2017r. podpisali kontrakt socjalny oraz indywidualną ścieżkę reintegracji.

 W ramach reintegracji społecznej beneficjenci aktualnie uczestniczą w warsztatach „Jaki jestem jaki mogę być” prowadzonych przez psychologa, których celem jest
podniesienie szeroko rozumianych kompetencji społecznych niezbędnych do właściwego odnalezienia się w różnych sytuacjach społecznych i zawodowych.

Natomiast w ramach reintegracji zawodowej uczestniczą w zajęciach warsztatowych
z doradcą zawodowym, których celem jest analiza kompetencji  społecznych i zawodowych uczestników, wyznaczenie celu zawodowego, opracowanie realnego planu działania.
Na zajęciach beneficjenci mają możliwość zapoznania się z metodami poszukiwania pracy, technikami autoprezentacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz możliwość przygotowania dokumentów aplikacyjnych.

Ponadto naszym uczestnikom i uczestniczkom zapewnione zostaje wsparcie dodatkowe
w postaci refundacji kosztów przejazdu osobom zamieszkałym poza miastem Czersk, ubezpieczenia NNW, cateringu oraz zasiłku celowego.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projekt „Zatrudnijczerszczan.pl”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, realizowany jest w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2019r.

 

Celem ogólnym projektu jest zwiększenie zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym ,w  tym osób z niepełnosprawnościami, poprzez wdrażanie kompleksowych programów aktywizacji społeczno – zawodowej, w oparciu o ścieżkę reintegracji stworzoną indywidualnie dla uczestnika wsparcia.

Celami szczegółowymi projektu są:

 1. nabycie/podwyższenie prze beneficjentów kompetencji i kwalifikacji zawodowych jak także odbudowa i spotęgowanie kompetencji społecznych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie;
 2. dopasowanie kwalifikacji uczestników projektu do potrzeb lokalnych pracodawców
  i zwiększenie szans beneficjentów na podjęcie zatrudnienia;
 3. nabycie przez uczestników projektu doświadczenia zawodowego.

 

W ramach projektu poszczególni pracownicy socjalni MGOPS Czersk będą opracowywać,
a następnie wspierać i monitorować realizację kontraktów socjalnych, indywidualnych ścieżek reintegracji  uczestników projektu (przewiduje się organizację w ramach projektu m.in. indywidualnych i grupowych spotkań z doradcą zawodowym, szkoleń zawodowych oraz 3- miesięcznych staży zawodowych).

Planowane efekty projektu:

 1. objęcie wsparciem 60 beneficjentów, w tym 30 z niepełnosprawnościami, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu miasta i gminy Czersk,
 2. zdobycie kwalifikacji zawodowych przez co najmniej 24 osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
 3. zmotywowanie i przygotowanie beneficjentów projektu do poszukiwania pracy po zakończeniu projektu,
 4. podjęcie pracy po zakończeniu projektu przez co najmniej 14 osób  zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (łącznie z pracą na własny rachunek).

Wartość projektu wynosi 893 316,93 zł., z czego wkład Funduszy Europejskich wynosi 759 316,39 zł.